Uitsluiting van aansprakelijkheid
1. Inhoud

De auteur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsstelling van de auteur wegens materi�le of ide�le schade, veroorzaakt door de het gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie, dan wel door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, wordt uitgesloten, voor zoverre de auteur geen opzet of grove nalatigheid verweten kan worden.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet verbindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de inhoud of de gehele inhoud zonder voorafgaande aankondiging te herzien, te veranderen of te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("Hyperlinks"), die buiten het verantwoordingsgebied van de auteur liggen, kan slechts sprake zijn van aansprakelijkheid indien de auteur bewijsbaar kennis heeft of zou kunnen hebben van, en het voor hem technisch mogelijk zou zijn de eventuele illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het plaatsen van de link, er geen illegale inhoud op de aangelinkte bladzijde herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige samenstelling van de inhoud of het auteursrecht van de pagina�s waarnaar verwezen wordt heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle bladzijden waarnaar verwezen wordt, die na het aanbrengen van de link gewijzigd werden. Deze vaststelling geldt zowel voor alle in het eigen internet aanbod geplaatste links en verwijzingen als ook voor de inhoud van door derden geplaatste bijdragen in gastenboeken, discussieforums, link-lijsten, mailinglijsten en alle andere vormen van gegevensverzamelingen waar derden schrijftoegang hebben. Voor alle illegale, foutieve en onvolledige inhoud en voor schade voortvloeiend uit het gebruiken of niet-gebruiken van op deze wijze aangeboden informatie, is uitsluitend de eigenaar van de informatie waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk, en niet degene die deze informatie via links of verwijzingen openbaar maakt.

3. Auteursrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van alle gebruikte beelden, grafieken, geluidsfragmenten, video films en teksten te respecteren, door hemzelf vervaardigde beelden, grafieken, geluidsfragmenten, video films en teksten te gebruiken, dan wel beelden, grafieken, geluidsfragmenten, video films en teksten te gebruiken die vrij van rechten zijn, danwel de rechthebbende, voor zover bekend, bij de gebruikte beelden, grafieken, geluidsfragmenten, video films en teksten te vermelden. Alle binnen het internet aanbod vermelde en door derden beschermde merkenrechten en handelrechten zijn en blijven het eigendom van hun eigenaren. Op grond van de vermelding kan niet de conclusie getrokken worden dat merkenrechten niet door de rechten van derden beschermd worden. Het auteursrecht van de openbaargemaakte, door de auteur zelf vervaardigde objekten blijft bij de auteur. Vermenigvuldiging of gebruik van grafieken, geluidsfragmenten, video films en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.
LinkedIn, the LinkedIn logo, the IN logo and InMail are registered trademarks or trademarks of LinkedIn Corporation and its affiliates in the United States and/or other countries.

4. Gegevensbescherming

Voor zover er binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens zoals email adressen, namen en adressen in te voeren, geschiedt het gebruik hiervan geheel op vrijwillige basis van de gebruiker. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is � voor zover technisch mogelijk en uitvoerbaar � ook zonder opgave van deze gegevens, dan wel onder opgave van een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum openbaar gemaakte kontaktgegevens zoals ostadres, telefoon- en faxnummers en emailadressen door derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de afzender van zogenaamde �spam-emails� die dit gegevensbeschermingsartikel overtreden wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient beschouwd te worden als onderdeel van het internet aanbod van waaruit naar deze bladzijde verwezen werd. Voor zover delen of enkele formuleringen van deze tekst niet meer van toepassing zijn, of niet in hun geheel van toepassing zijn, blijven de overige onderdelen van dit dokument volledig van kracht.